KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N1

日本語能力試験(JLPT)対策 日本語能力試験模擬試験N1(全3回)

"KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Đề thi thử N1" là các bài kiểm tra thi thử tương đương với mức độ N1 của kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Trong khóa học này sẽ có 3 lần thi thử (tương đương với 3 bài thi). Nội dung khóa học gồm các phần: Đề thi, phiếu khoanh đáp án, file nghe hiểu , phiếu đáp án, phiếu chấm điểm, nội dung toàn bài nghe.

Chương Trình Giảng Dạy

  1. まずお読みください。コースの概要と説明(Lưu ý trước khi tham gia khóa học. Nội dung khóa học)

  1. N1-1 問題用紙

  2. N1-1 解答用紙

  3. N1-1 聴解(60分)

  4. N1-1 正解表

  5. N1-1 採点表

  6. N1-1 聴解スクリプト

  1. N1-2 問題用紙

  2. N1-2 解答用紙

  3. N1-2 聴解(60分)

  4. N1-2 正解表

  5. N1-2 採点表

  6. N1-2 聴解スクリプト

  1. N1-3 問題用紙

  2. N1-3 解答用紙

  3. N1-3 聴解(60分)

  4. N1-3 正解表

  5. N1-3 採点表

  6. N1-3 聴解スクリプト

About this course

 • 無料
 • 19回のレッスン
 • 3.5時間の動画コンテンツ