KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa học N1

日本語能力試験(JLPT)対策 N1 コース(全10課)

“KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) Khóa học N1” là giáo trình học tiếng Nhật trình độ cao cấp, đồng thời phù hợp với việc luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1. Người học có thể học Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu tương ứng với Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1. Vì kiến thức của N1 được ứng dụng trong hội thoại thực tế nên giáo trình này vừa hữu ích cho việc ôn thi năng lực tiếng Nhật vừa có thể giúp nâng cao năng lực hội thoại tiếng Nhật. Để các học viên đến từ những đất nước không có Hán tự cũng có thể học được thì toàn bộ Hán tự đều được đính kèm cách đọc ở phía trên. Tất cả các câu ví dụ của bài đều có phụ đề tiếng Việt. Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu của học viên trình độ tiếng Nhật cao cấp, âm thanh phần giải thích sẽ hiển thị phụ đề tiếng Nhật. Phần hội thoại và câu mẫu sẽ có phụ đề tiếng Việt. Đây là một giáo trình phù hợp, gần gũi với học viên người nước ngoài.

Chương Trình Giảng Dạy

  1. まずはお読みください。 (Lưu ý trước khi tham gia khóa học)

  2. Hướng dẫn về khóa học

  3. Danh sách từ vựng khóa N1

  4. Danh sách ngữ pháp khóa N1

  5. Danh sách ngữ pháp bổ sung khóa N1

  1. Bài 1: PDFfile textbook

  2. 1- Giới thiệu

  3. 1- Mục tiêu

  4. 1- Hội thoại

  5. 1- Danh sách từ vựng

  6. 1- Từ vựng

  7. 1- Danh sách ngữ pháp

  8. 1- Ngữ pháp 1

  9. 1- Câu hỏi ngữ pháp 1

  10. 1- Ngữ pháp 2

  11. 1- Câu hỏi ngữ pháp 2

  12. 1- Ngữ pháp 3

  13. 1- Câu hỏi ngữ pháp 3

  14. 1- Ngữ pháp 4

  15. 1- Câu hỏi ngữ pháp 4

  16. 1- Ngữ pháp 5

  17. 1- Câu hỏi ngữ pháp 5

  18. 1- Ngữ pháp 6

  19. 1- Câu hỏi ngữ pháp 6

  20. 1- Ngữ pháp 7

  21. 1- Câu hỏi ngữ pháp 7

  22. 1- Ngữ pháp 8

  23. 1- Câu hỏi ngữ pháp 8

  24. 1- Ngữ pháp 9

  25. 1- Câu hỏi ngữ pháp 9

  26. 1- Ngữ pháp 10

  27. 1- Câu hỏi ngữ pháp 10

  28. 1- Ngữ pháp 11

  29. 1- Câu hỏi ngữ pháp 11

  30. 1- Ngữ pháp 12

  31. 1- Câu hỏi ngữ pháp 12

  32. 1- Ôn tập hội thoại

  33. 1- Đọc hiểu

  34. 1-Bài tập trắc nghiệm

  1. Bài 2: PDFfile textbook

  2. 2- Giới thiệu

  3. 2- Mục tiêu

  4. 2- Hội thoại

  5. 2- Danh sách từ vựng

  6. 2- Từ vựng

  7. 2- Danh sách ngữ pháp

  8. 2- Ngữ pháp 1

  9. 2- Câu hỏi ngữ pháp 1

  10. 2- Ngữ pháp 2

  11. 2- Câu hỏi ngữ pháp 2

  12. 2- Ngữ pháp 3

  13. 2- Câu hỏi ngữ pháp 3

  14. 2- Ngữ pháp 4

  15. 2- Câu hỏi ngữ pháp 4

  16. 2- Ngữ pháp 5

  17. 2- Câu hỏi ngữ pháp 5

  18. 2- Ngữ pháp 6

  19. 2- Câu hỏi ngữ pháp 6

  20. 2- Ngữ pháp 7

  21. 2- Câu hỏi ngữ pháp 7

  22. 2- Ngữ pháp 8

  23. 2- Câu hỏi ngữ pháp 8

  24. 2- Ngữ pháp 9

  25. 2- Câu hỏi ngữ pháp 9

  26. 2- Ngữ pháp 10

  27. 2- Câu hỏi ngữ pháp 10

  28. 2- Ngữ pháp 11

  29. 2- Câu hỏi ngữ pháp 11

  30. 2- Ngữ pháp 12

  31. 2- Câu hỏi ngữ pháp 12

  32. 2- Ôn tập hội thoại

  33. 2- Đọc hiểu

  34. 2-Bài tập trắc nghiệm

  1. Bài 3: PDFfile textbook

  2. 3- Giới thiệu

  3. 3- Mục tiêu

  4. 3- Hội thoại

  5. 3- Danh sách từ vựng

  6. 3- Từ vựng

  7. 3- Danh sách ngữ pháp

  8. 3- Ngữ pháp 1

  9. 3- Câu hỏi ngữ pháp 1

  10. 3- Ngữ pháp 2

  11. 3- Câu hỏi ngữ pháp 2

  12. 3- Ngữ pháp 3

  13. 3- Câu hỏi ngữ pháp 3

  14. 3- Ngữ pháp 4

  15. 3- Câu hỏi ngữ pháp 4

  16. 3- Ngữ pháp 5

  17. 3- Câu hỏi ngữ pháp 5

  18. 3- Ngữ pháp 6

  19. 3- Câu hỏi ngữ pháp 6

  20. 3- Ngữ pháp 7

  21. 3- Câu hỏi ngữ pháp 7

  22. 3- Ngữ pháp 8

  23. 3- Câu hỏi ngữ pháp 8

  24. 3- Ngữ pháp 9

  25. 3- Câu hỏi ngữ pháp 9

  26. 3- Ngữ pháp 10

  27. 3- Câu hỏi ngữ pháp 10

  28. 3- Ngữ pháp 11

  29. 3- Câu hỏi ngữ pháp 11

  30. 3- Ngữ pháp 12

  31. 3- Câu hỏi ngữ pháp 12

  32. 3- Ngữ pháp 13

  33. 3- Câu hỏi ngữ pháp 13

  34. 3- Ôn tập hội thoại

  35. 3- Đọc hiểu

  36. 3-Bài tập trắc nghiệm

  1. Bài 4: PDFfile textbook

  2. 4- Giới thiệu

  3. 4- Mục tiêu

  4. 4- Hội thoại

  5. 4- Danh sách từ vựng

  6. 4- Từ vựng

  7. 4- Danh sách ngữ pháp

  8. 4- Ngữ pháp 1

  9. 4- Câu hỏi ngữ pháp 1

  10. 4- Ngữ pháp 2

  11. 4- Câu hỏi ngữ pháp 2

  12. 4- Ngữ pháp 3

  13. 4- Câu hỏi ngữ pháp 3

  14. 4- Ngữ pháp 4

  15. 4- Câu hỏi ngữ pháp 4

  16. 4- Ngữ pháp 5

  17. 4- Câu hỏi ngữ pháp 5

  18. 4- Ngữ pháp 6

  19. 4- Câu hỏi ngữ pháp 6

  20. 4- Ngữ pháp 7

  21. 4- Câu hỏi ngữ pháp 7

  22. 4- Ngữ pháp 8

  23. 4- Câu hỏi ngữ pháp 8

  24. 4- Ngữ pháp 9

  25. 4- Câu hỏi ngữ pháp 9

  26. 4- Ngữ pháp 10

  27. 4- Câu hỏi ngữ pháp 10

  28. 4- Ngữ pháp 11

  29. 4- Câu hỏi ngữ pháp 11

  30. 4- Ngữ pháp 12

  31. 4- Câu hỏi ngữ pháp 12

  32. 4- Ngữ pháp 13

  33. 4- Câu hỏi ngữ pháp 13

  34. 4- Ôn tập hội thoại

  35. 4- Đọc hiểu

  36. 4-Bài tập trắc nghiệm

  1. Bài 5: PDFfile textbook

  2. 5- Giới thiệu

  3. 5- Mục tiêu

  4. 5- Hội thoại

  5. 5- Danh sách từ vựng

  6. 5- Từ vựng

  7. 5- Danh sách ngữ pháp

  8. 5- Ngữ pháp 1

  9. 5- Câu hỏi ngữ pháp 1

  10. 5- Ngữ pháp 2

  11. 5- Câu hỏi ngữ pháp 2

  12. 5- Ngữ pháp 3

  13. 5- Câu hỏi ngữ pháp 3

  14. 5- Ngữ pháp 4

  15. 5- Câu hỏi ngữ pháp 4

  16. 5- Ngữ pháp 5

  17. 5- Câu hỏi ngữ pháp 5

  18. 5- Ngữ pháp 6

  19. 5- Câu hỏi ngữ pháp 6

  20. 5- Ngữ pháp 7

  21. 5- Câu hỏi ngữ pháp 7

  22. 5- Ngữ pháp 8

  23. 5- Câu hỏi ngữ pháp 8

  24. 5- Ngữ pháp 9

  25. 5- Câu hỏi ngữ pháp 9

  26. 5- Ngữ pháp 10

  27. 5- Câu hỏi ngữ pháp 10

  28. 5- Ngữ pháp 11

  29. 5- Câu hỏi ngữ pháp 11

  30. 5- Ngữ pháp 12

  31. 5- Câu hỏi ngữ pháp 12

  32. 5- Ngữ pháp 13

  33. 5- Câu hỏi ngữ pháp 13

  34. 5- Ôn tập hội thoại

  35. 5- Đọc hiểu

  36. 5-Bài tập trắc nghiệm

About this course

 • 無料
 • 377回のレッスン
 • 11.5時間の動画コンテンツ