Course curriculum

 • 01

  「オンライン日本語 入門編」(全12課)ひらがな+カタカナ+会話 “Онлайн Япон хэл – Анхан шат”(нийт12 хичээл)Хирагана+Катакана+Харилцан яриа

  • まずお読みください。コース概要と説明 Эхлээд хичээлийн тайлбарыг уншина уу.

  • Танилцуулга PDF файлын сурах бичиг

  • Кана диктант дасгалын хариулт

 • 02

  第1課:あ行とか行 ひらがなの発音と書き方 Хичээл 1: "あ" ба "か" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 1 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "あ" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "か" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 03

  第2課:さ行とた行 ひらがなの発音と書き方 Хичээл 2: "さ" ба "た" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 2 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "さ" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "た" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 04

  第3課:な行とは行 ひらがなの発音と書き方 Хичээл 3: "な" ба "は" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 3 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "な" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "は" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 05

  第4課:ま行、や行、ら行、わ、を、ん ひらがなの発音と書き方 Хичээл 4: "ま", "や", "ら" эгнээ, "わ", "を", "ん" хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 4 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "ま" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "や" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ら" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "わ", "を", "ん" хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

  • Өдөр тутмын яриа

 • 06

  第5課:濁音と半濁音 ひらがな Хичээл 5: "Дуутай авиа ба хагас дуутай авиа" хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 5 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "が" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ざ" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "だ" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ば" эгнээ хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ぱ" эгнээний хирагана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

  • Өдөр тутмын яриа

 • 07

  第6課:ア行とカ行 カタカナの発音と書き方 Хичээл 6: "ア" ба "カ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 6 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "ア" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "カ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 08

  第7課:サ行とタ行 カタカナの発音と書き方 Хичээл 7: "サ" ба "タ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 7 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "サ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "タ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 09

  第8課:ナ行とハ行 カタカナの発音と書き方 Хичээл 8: "ナ" ба "ハ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 8 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "ナ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ハ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

 • 10

  第9課:マ行、ヤ行、ラ行、ワ、ヲ、ン カタカナの発音と書き方 Хичээл 9: "マ", "ヤ", "ラ" эгнээ, "ワ", "ヲ", "ン" катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 9 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • "マ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ヤ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ラ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • "ワ", "ヲ", "ン" катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Дасгал

  • Өдөр тутмын яриа

 • 11

  第10課:濁音と半濁音 カタカナ Хичээл 10: "Дуутай авиа ба хагас дуутай авиа" катакана үсгийн дуудлага, бичих дараалал

  • Хичээл 10 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • Дуутай авианы бичих дараалал

  • "ガ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага

  • "ザ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага

  • "ダ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага

  • "バ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага

  • Хагас дуутай авианы бичих дараалал

  • "パ" эгнээ катакана үсгийн дуудлага

  • Дасгал

  • Өдөр тутмын яриа

 • 12

  第11課:長音、撥音、促音、拗音、アクセント Хичээл 11: Урт эгшиг, хамрын авиа, агшсан авиа, түгжирэх авиа, ѳргѳлт

  • Хичээл 11 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • Урт эгшиг

  • Хамрын авиа

  • Түгжрэх авиа

  • Агшсан авиа

  • Өргөлт

 • 13

  第12課:あいさつの会話と表現 Хичээл 12: Мэндчилгээ ба хэллэг

  • Хичээл 12 PDF файлын сурах бичиг

  • Удиртгал

  • Өдөр тутмын мэндчилгээ

  • Салах үеийн мэндчилгээ

  • Зоог барих үеийн мэндчилгээ

  • Анх удаа уулзах үеийн мэндчилгээ

  • Удаан хугацаагаар салах үеийн мэндчилгээ

  • Айлд зочлох үеийн мэндчилгээ

  • "おねがいします" болон "だいじょうぶです"

  • "すみません" хэрэглээ

  • "しつれいします" хэрэглээ

  • "どうぞ" хэрэглээ